Sứ mệnh của chúng tôi: "Tạo ra ý tưởng mới," "Kết nối mọi người," và "Thách thức khó khăn." Chúng tôi cố gắng mỗi ngày để phát triển một văn hóa hợp tác và dũng cảm đối mặt với mọi khó khăn phía trước để đạt được mục tiêu. Và, chúng tôi sẽ tiếp tục là cây cầu nối giữa Nhật Bản và Việt Nam, không bao giờ lay chuyển trong cam kết của mình.
 
KBC 3Cs

Back to Top